Request Your Content


Monster Hunt

Bai Baihe

Huo Xiaolan

Jing Boran

Song Tianyin

Jiang Wu

Luo Gang

Elaine Jin

Grandma

Wallace Chung

Boss

Eric Tsang

Zhu Gao

Sandra Ng Kwun-Yu

Pang Ying

Tang Wei

Pawn Shop Owner

Yao Chen

Female Head Chef

Yan Ni

Luo Ying

Jianfeng Bao

Zheng Tao

Wang Yuexin

Xiao Wu

Guo Xiaodong

Tianyin's Father

Li Jingjing

Mama Li

Cindy Tian

Monster Girl

Ludi Lin

Wind Monster Hunter

Raman Hui

Directing

Alan Yuen

Writing

Alan Yuen

Production

Short Details

Young monster kids try to make peace between the world of humans and the world of the monsters.

-: Join Our Facebook Group :-

This File May Not Play in some Browsers due to [.mkv,.avi.flv] Extension codec are not supported in your browser. You might experience only sounds or Black screen. So, Download it for better experience.

Related Movies

Recently Viewed Movies