Request Your Content


In This Corner of the World

Non

Suzu Urano/Hojo (voice)

Yoshimasa Hosoya

Shusaku Hojo (voice)

Daisuke Ono

Tetsu Mizuhara (voice)

Mayumi Shintani

San Hojo (voice)

Shigeru Ushiyama

Entaro Hojo

Shigeru Ushiyama

Entaro Hojo (voice)

Tsuyoshi Koyama

Juro Urano (voice)

Megumi Han

Sumi Urano (voice)

Hisako Kyouda

Ito Morita (voice)

Nozomu Sasaki

Uncle Kobayashi (voice)

Sunao Katabuchi

Directing

Sunao Katabuchi

Crew

Sunao Katabuchi

Writing

Sunao Katabuchi

Sound

Kazuo Oga

Art

Atsuko Fukushima

Visual Effects

Short Details

Newlywed Suzu Urano moves to her new life in Kure City on the coast of Hiroshima Prefecture, where she perseveres through World War II with pluck and determination.

-: Join Our Facebook Group :-

Related Movies

Recently Viewed Movies