Request Your Content


Lowlife Love

Kiyohiko Shibukawa

Tetsuo

Denden

Kida

Shugo Oshinari

Ken

Maya Okano

Minami

Chika Uchida

Kyoko

Kanji Tsuda

Shinjo

Houka Kinoshita

Sato

Kanji Furutachi

Kano

Yoshihiko Hosoda

Mamoru

Yumi Goto

Hiromi

Aki Hiraoka

Miyuki

Eiji Uchida

Writing

Eiji Uchida

Directing

Eiji Uchida

Editing

Short Details

Tetsuo (Kiyohiko Shibukawa) is a lowlife. A film director with a small indie hit many years back, yet he has never gotten any further as he refuses to go against his 'artistic integrity'.

Related Movies

Recently Viewed Movies